For the Ndebele language, click here.

1.MURAU WOKUTANGA MWARI ANOKUDA, UYEWO ANE ZVINHU ZVAKA-
ISVONAKA ZVAAKARONGERA UPENYU HWAKO.
(Ndima yomuBhaibheri iri mukabhuku kano inofanira kuverengwa. pose painowirirana namazwi aya.)

RUDO RWAMWARI

Johane 3:16 ”Nokuti Mwari wakada nyika kudai, kuti wakapa Mwanakomana wake kwairi, waka-berekwa achingova mumwe oga, kuti ani nani anotenda kwaAri, arege kufa, asi ave neupenyu husingaperi.”

CHIRONGWA CHAMWARI
Johane 10:10b (Kristu anotaura) ” . . . Ini ndakauya kuti vave neupenyu, uye vave nohwakawanda kwazvo.”

Seiko vanhu vazhinji vasiri kuwana upenyu hwakawanda ?

Chikonzero ndechekuti


2. MURAU WECHIPIRI MUNHU MUTADZI UYEWO AKAPESANISWA KUBVA
KUNA MWARI, NOKUDARO HAAGONI KUZIVA NOKUNZWISISA RUDO RWAMWARI
NEZVAAKARONGERWA NAYE.
(Munhu anogara achiedza nguva yose kusvika kuna Mwari nokuupenyu hwakawanda, achizviita izvi nevavariro yake oga, nokugara upenyu hwakanaka, hunhu hwakanaka, nedzidzo, nezvimwewo zvakadaro.)

MUNHU MUTADZI

VaRoma 3:23 “nokuti vose vakatadza, vakataira pakubwinya kwaMwari”. (Chinonzi chitadzo kuita zvinhu zvisingawirirane naMwari, uyewo chinogona kuzivikanwa nezvinoitwa nemunhu zvinoonekwa, kana zvisingaonekwi zvokupandukira Mwari.)

MUNHU AKATSAUKANISWA (NAMWARI)

VaRoma 6:23 “Nokuti mubayiro wezvitadzo ndirwo rufu; . . .” (Munhu akasikwa kuti awadzane naMwari, asi nokuda kwemisikanzwa wake wokuzvida iye pachake, munhu akasarudza kufamba nenzira yake oga isina Mwari, nokudaro kuwadzana kwake naMwari kwakabva kwapera.)

Murau wechitatu uyu ndiwo chete unogona kutibastira mudambudziko iri.


3. MURAU WECHITATU JESU KRISTU NDIYE CHETE MUNHU ATAKAPIHWA NAMWARI KUTI AMIRIRE ZVITADZO ZVEDU. NDIYE CHETE ANOGONA KUTIZIVISA RUDO RWAMWARI NEZVAAKARONGERA UPENYU HWAKO-

VaRoma 5:8 “Asi Mwari anoratidza rudo rwake nesu, pakuti Kristu wakatifira tichiri vatadzi.”

Johane 14:6 ”Jesu akati kwaari: Ndini nzira, nechokwadi neupenyu; hapana munhu anouya kuna Baba asi napandiri.”

11 VaKorinte 5:21 ”Uya, wakanga asingazive zvitadzo, wakamuita kuti ave zvitadzo nokuda kwedu, kuti isu tigove kururama kwaMwari maari.”
Hazvibatsire kungoziva mirau mitatu iyi yoga, kana kuitenda iyo . .


4.MURAU WECHINA TAKAFANIRA KUGAMUCHIRA JESU KRISTU SOMUPONISI NASHE, IZVI TICHIZVIITA NOKUZVIPIRA PACHEDU

NZIRA YOKUGAMUCHIRA NAYO JESU KRISTU:

(Verenga Johane 3:1-8)

Johane 1:12 “Asi vose vakamugamuchira wakavapa simba rokuti vave vana vaMwari, ivo vaya vanotenda kuzita rake.”

KUZVI Pl RA PACHAKO

Zvakazarurwa 3:20 (Kristu anotaura) “Ona, ndimire pamusuo ndichigogodza: kana munhu akanzwa izwi rangu, akazarura musuo, ndichapinda maari. ndigodya naye iyewo agodya neni.”

“Kugamuchira” Kristu kunoreva kuzvipira chose chose nounhu, pfungwa, shungu, nokuda kwako kwose. (Kushanduka kweupenyu kunozoitika kana munhu uchinge watora chinhanho chokutanga ichi kungaitike zvishoma nezvishoma, kana kungagone kukurumidza kuitika, zvichifambirana nechimiro chomunhu wacho.)

Pane chikonzero chakatsarukana here, chingakuite kuti urege kugamuchira Jesu Kristu iye zvino ?


ZVAUNGANAMATE UCHIITA KURATIDZA KUTI WAGAMUCHIRA JESU KRISTU:
Namata nomazwi ako oga. Mwari anoziva mwoyo wako, haana mhosva namazwi ako, asi chaanoda mamiriro anenge akaita mwoyo wako. Pasi apa pane munamato unofungirwa kuti ungagone kukubatsira:

“Ishe Jesu, regererai zvitadzo zvangu. Ndinozarura musuo wemwoyo wangu ndichikugamuchirai se-Muponisi naShe wangu. Chitongai hwose upenyu hwangu. Ndishandurei kuti ndive munhu wamunoda. Ndinokutendai nokuuya muupenyu hwangu nokunzwa munamato wangu sokuvimbisa kwamakaita”


NZIRA YOKUZIVA KUTI KRISTU ARI MUUPENYU HWAKO:

Wakumbira here kuti Kristu auye muupenyu hwako? Wakumbira nechokwadi chemwoyo wako here ? Iye zvino aripi zvauri ipapo ? Kristu akati Iye anouya muupenyu hwako. Unofunga angakunyengedze here? Ko, zvino unoti aripi? Chii chinhu chinokuzivisa kuti ndizvo zvinoitika ? (Chinhu chinondizivisa izvi ndechekuvimbisika kwake Mwari nekweShoko rake.)

1 Johane 5:10-13 “Uyo anotenda kuMwanakomana waMwari, kupupura anako mukati make. Asingatendi kuna Mwari, wamuita murevi wenhema, nokuti haana kutenda kupupura kwakapupura Mwari pamusoro poMwanakomana wake. Zvino kupupura ndokuku kwokuti Mwari wakatipa upenyu husingaperi; zvino upenyu uhwu huri muMwanakomana wake. Munhu ano Mwanakomana, ano upenyu; asina Mwanakomana waMwari haana upenyu. Ndakakunyorerai zvinhu izvi kuti muno upenyu husingaperi, iyemi munotenda kuzita roMwanakomana waMwari.”


NZIRA YOKUTI UVE MUKRISTU ANOKOSHA:

T. Taura kuna Mwari nomumunamato (Johane 15: 7)

V. Verenga Shoko raMwari, tanga neVhangeri raJohane (Mabasa 17: 11)

T. Teerera Mwari nguva dzose (Johane 14:21)
P. Pupurira Kristu zuva rose rose (Mateo 4:19; Johane 15:8)

VB. Vimba naMwari muzvinhu zvose zveupenyu hwako ( 1 Peter 5: 7)
M. Mweya Mutsvene – Mubvumire kuti akutonge agokupa simba kuupenyu hwako zuva nezuva ungagonawo kumupupurira (VaGaratia 5:16-17, Mabasa 1: 8)


KUKOSHA KWECHECHI

MuvaHeberu 10:25 tinokumbirwa kuti “Tisaregkuenda kwatinoungana pamwe chete . . .” Matae nda mazhinji kana akakuhwidzwa ose pamwe chete anobvira moto unojekesa zvikuru. Asi ukabisa rimwe danda ugoriisa paro rega pakatonhora. moto unobva wadzima. Izvi ndizvo zvazvakangoitawo pakuwadzana kwako navamwe VaKristu. Kana usiri nhengo yeimwe Chechi usamirire kuti ugotanga wakokwa. Zviitire iwe pachako. Enda kuna Mufundisi wechechi iri pedyo nemi iyo inodzidzisa nekukudza Kristu inoparidza Vhangeri romu Bhaibheri. Chitogadzirira iye zvino kuti utange musi weSvondo iri kuuya ugozogarawo uchingopinda svondo roga roga

Do you believe in Jesus Christ

Yes

|

No

Advertisements